Tour Schlossmasters

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen
Forside Om Tour Schlossmaster Vedtægter Vedtægter for Tour Schlossmaster

Vedtægter for Tour Schlossmaster

Email Udskriv PDF
Artikelindeks
Vedtægter for Tour Schlossmaster
Navn og formål
Medlemmerne
Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen
Foreningens opløsning
Alle sider

Følgende er de gældende vedtægter for foreningen Tour Schlossmaster.

Du kan se originalen med underskrifter her.

Der er nogle små fejl som vil blive rettet (forhåbentlig) på generalforsamlingen i 2010.


Navn og formål

§ 1. Navn

Foreningens navn er Tour Schlossmaster.

Foreningens adresse er formandens.

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme det sociale samvær, de gode spiser og drikke samt golfsportens forunderlige facetter.

§ 3. Foreningsår

Foreningsåret løber fra 1. oktober – 30. september. År 2006 dog fra 1/11 – 30/9-2007.


Medlemmerne

§ 4. Medlemskab

Som medlemmer kan optages golfspillere med DGU medlemskab.

Generalforsamlingen træffer i hvert enkelt tilfælde den endelige afgørelse om ret til medlemskab af foreningen.

Bestyrelsen bestemmer, hvilke rettigheder og pligter – der ud over hvad der fremgår af disse vedtægter, knytter sig til medlemskabet.

§ 5. Indmeldelse

Henvendelse om medlemskab rettes til bestyrelsen. Ved indmeldelse skal medlemmet acceptere e-mail som postmedium for fremtidige meddelelser.

Ved indmeldelse om foråret betales fuldt kontingent og ved indmeldelse om efteråret betales halvt kontingent for det år, hvor indmeldelsen sker.

§ 6. Udmeldelse

Udmeldelse for det kommende år skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse senest 14 dage efter udsendelse af referat fra generalforsamlingen.

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 7. Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen og skal indbetales senest 1. december.


Generalforsamling

§ 8. Myndighed

Generalforsamlingen - såvel den ordinære som den ekstraordinære - har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

§ 9. Afholdelse

Den ordinære generalforsamling afholdes normalt den sidste weekend i oktober måned.

§ 10. Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel.

§ 11. Forslag

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indgået skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes og udsendes snarest til medlemmerne.

§ 12. Dagsorden

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af nye medlemmer
 • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • Godkendelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Godkendelse af budget for det kommende år
 • Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
 • Valg af bestyrelse og formand.
 • Valg af intern revisor
 • Valg af Webmaster
 • Eventuelt.

§ 13. Stemmeret

Ethvert medlem af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen.

Et medlem kan lade sig repræsentere og afgive stemme ved fuldmagt, når fuldmagten er skriftlig og udstedt til et medlem af foreningen. Hvert medlem kan råde over 1 fuldmagt.

§ 14. Afstemning

Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om ændring af kontingent, vedtægtsændringer eller forslag til foreningens opløsning.

I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

§ 15. Kontingent

Forslag om ændring af kontingentet kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/2 af medlemmerne er mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. I modsat fald foretages skriftlig afstemning om kontingentet blandt alle medlemmer.

§ 16. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og med mindst 2/3 flertal.

Forslag til vedtægtsændringer udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen


Ekstraordinær generalforsamling

§ 17. Indkaldelse

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når der foreligger sager af interesse og skal gøre det, når en generalforsamling ønsker det, eller når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt retter motiveret begæring herom vedlagt forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger efter begæringens modtagelse.


Bestyrelsen

§ 18. Valgbarhed

Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen.

§ 19. Sammensætning

Foreningen ledes af en bestyrelse, hvis 3 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og således at formanden er på valg i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Første gang vælges formand for 2 år og 2 medlemmer for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig under ledelse af formanden.

Formanden kan højest vælges på 2 på hinanden følgende valgperioder.

§ 22. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes i nødvendigt omfang.

Til en gyldig bestyrelsesbeslutning kræves, at mindst 2 medlemmer stemmer for beslutningen. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 23. Tegningsregler

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 24. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår går fra 1/10-30/9.

Kassereren aflægger ved årets udgang sit regnskab, der skal være godkendt af den interne revisor. Regnskabet udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.

§ 25. Turneringer

Der afholdes årligt 2 faste turneringer; Forårsturneringen og Efterårsturneringen. Bestyrelsen fastlægger matchproportioner og præmierækker.

Årets vinder arrangerer afslutningsmatchen og det følgende års forårs- og efterårsturnering.

Afslutningsmatchen kan afholdes i sammenhæng med generalforsamlingen.


Foreningens opløsning

§ 26. Foreningens opløsning

Forslag til foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og med mindst 2/3 flertal.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. oktober 2006.

 

Senest opdateret: Lørdag, 15. maj 2010 22:11  

Hovedmenu


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Medlemslogin

Som registreret bruger kan du opdatere indhold på hjemmesiden og/eller se beskyttet indhold. Kun medlemmer af Tour Schlossmaster kan blive registret bruger.


Sidste nyt


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Mest læst


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tourschlossmasters.dk/public_html/tsm/modules/mod_mostread/helper.php on line 79